สื่อการสอนสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Course on demand)

นิสิตสามารถกลับมาทบทวนบทเรียนย้อนหลังไดด้ตลอดเวลา โดยนิสิตต้องใช้ youtube account ที่ sign in ด้วย g.swu.ac.th เท่านั้น